2017 YILI ÇEVRE CEZALARI
19 Ocak 2017

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

 

             9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesi gereğince, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları şunlardır:

 

             a) Ek 4 üncü madde uyarınca emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 500 Türk Lirası, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 1.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

  1.054 TL

1.000 TL

  2.117 TL

 

             b) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 24.000  Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa 48.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

             İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

50.975 TL

48.000 TL

101.956 TL

 

             c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

             Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara 2.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

             Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 300 Türk Lirasıdır. Bu cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

12.736 TL

2.000 TL

  4.241 TL

300 TL

     630 TL

 

             d) Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar bir kat artırılarak verilir.

             Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına  göre tespit edilir.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

 

48.000 TL

 101.956 TL

96.000 TL

203.920 TL

(c) bendi için iki kat:

 

12.000 TL

  25.486 TL

4.000 TL

    8.491 TL

600 TL

    1.267 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

 

600 TL

    1.267 TL

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. 

             Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için  10.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

21.235 TL

 

             f) 11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin